Το γραφείο

Τα βασικά αντικείμενα του δικηγορικού μας γραφείου

Το Δικηγορικό μας Γραφείο είναι από τα πλέον ειδικευμένα –αν όχι το πλέον ειδικευμένο– σε εκλογικές υποθέσεις πάσης φύσεως. Επίσης, παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες, κυρίως στον τομέα του Δημοσίου Δικαίου, σε επιχειρήσεις, ιδιώτες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και φορείς του Δημοσίου Τομέα. Αναλυτικότερα:


I
. Το γραφείο μας αναλαμβάνει την υποστήριξη νομικών υποθέσεων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας για την επίλυση διαφορών κράτους-διοικουμένου μέσω άσκησης αγωγών, προσφυγών, αιτήσεων ακύρωσης κ.λ.π. Ιδιαίτερα, δε, ειδικεύεται στους εξής τομείς:

Α. Πολύχρονη (από το 1989) και συστηματική ενασχόληση με το εκλογικό δίκαιο, τόσο ως προς τις εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές (ανάδειξη βουλευτών και ευρωβουλευτών)  όσο και ως προς τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές (ανάδειξη των αιρετών οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης). Η ενασχόληση αυτή, μάλιστα, περιλαμβάνει:

α. Την εκδίκαση των σχετικών ενστάσεων στο κατά περίπτωση Εκλογοδικείο (Ανώτατο Δικαστήριο – ΑΕΔ, για ακυρότητες ψηφοδελτίων και για κωλύματα και ασυμβίβαστα βουλευτών, Διοικητικό Πρωτοδικείο, Διοικητικό Εφετείο και Συμβούλιο της Επικρατείας – ΣτΕ, για αντίστοιχες εκλογικές υποθέσεις των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού.

β. Την προετοιμασία υποψηφίων και παρατάξεων για την κατάθεση υποψηφιοτήτων.

Απόρροια της ειδίκευσης αυτής είναι άλλωστε και η μελέτη: Γ. Σωτηρέλη, Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα βουλευτών, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2006, που αφορά τις ισχύουσες συνταγματικές διατάξεις.

Β. Πολύχρονη και συστηματική αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με το Δίκαιο των ΜΜΕ, τόσο σε επίπεδο δικαστικής προστασίας (των ίδιων των ΜΜΕ αλλά και ιδιωτών απέναντι στα ΜΜΕ) όσο και σε επίπεδο προετοιμασίας φακέλου για την διεκδίκηση άδειας λειτουργίας και υποστήριξης των σχετικών ενστάσεων).

Γ. Πολύχρονη και συνεχής ενασχόληση με Διοικητικές συμβάσεις (συμβάσεις δημοσίων έργων και παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας, διαφορές που ανακύπτουν κατά τη διαγωνιστική διαδικασία). Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπροσώπηση  ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών για την ανάθεση μελετών, έργων και υπηρεσιών.

Δ. Πολύχρονη και συνεχής ενασχόληση με προσφυγές ουσίας και ακυρωτικές διαφορές ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των άλλων διοικητικών δικαστηρίων (πρωτοδικείο, εφετείο).  Ειδικότερα: προστασία συνταγματικών δικαιωμάτων και έλεγχος συνταγματικότητας.

Ειδικότερα:

  1. Δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο, επίλυση ζητημάτων σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση δημοσίων υπαλλήλων, αστική-πειθαρχική ευθύνη δημοσίων υπαλλήλων.
  2. Αγωγές αποζημίωσης κατά ΟΤΑ και ΝΠΔΔ από αδικοπραξία ή ενδοσυμβατική ευθύνη. Αποζημίωση λόγω προσβολής του δικαιώματος της ίσης μεταχείρισης.
  3. Δημοσιονομικό Δίκαιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Προσυμβατικός έλεγχος δημοσίων συμβάσεων – κατασταλτικός έλεγχος δαπανών.
  4. Εποπτεία (έλεγχος νομιμότητας) των πράξεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  5. Δίκαιο Περιβάλλοντος υπό όλες τις εκφάνσεις του (προστασία φυσικού, και πολιτιστικού περιβάλλοντος, χωροταξικό και πολεοδομικό Δίκαιο).

ΙΙ. Το γραφείο μας ειδικεύεται επίσης στον τομέα της συμβουλευτικής δικηγορίας, παρέχοντας υψηλού επιπέδου επιστημονική υποστήριξη σε ιδιώτες, επιχειρήσεις  και δημοσίους φορείς, τόσο με νομικές συμβουλές όσο και με την σύνταξη γνωμοδοτήσεων (υπό την  απαρέγκλιτη, πάντως, προϋπόθεση οι σχετικές απαντήσεις να είναι επιστημονικά υποστηρίξιμες).

ΙΙΙ. Το γραφείο μας  αναλαμβάνει επίσης υποθέσεις, από κοινού με εξειδικευμένα γραφεία, με τα οποία διατηρεί σχέση σταθερής συνεργασίας. Ειδικότερα αυτή η συνεργασία αφορά θέματα σχετικά με :

Α. Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο (χειρισμός υποθέσεων ενώπιον των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων).

Β. Το Φορολογικό Δίκαιο (χειρισμός υποθέσεων ενώπιον των φορολογικών δικαστηρίων).

Γ. Το Εμπορικό Δίκαιο (ιδίως θέματα ανταγωνισμού, διαφήμισης, οικονομικής ελευθερίας αλλά και άλλα ειδικότερα θέματα).

Δ. Το Πειθαρχικό Δίκαιο των απασχολουμένων στο δημόσιο.

Ε. Το Ασφαλιστικό Δίκαιο και το Δίκαιο των Εργασιακών Σχέσεων, υπο όλες τις εκφάνσεις τους.

© 2022 Sotirelis Law Office . Create & Hosting by Goldensites.